..โครงสร้างรายวิชา..

Google         Youtube      Psv      สมพ 11

 

โครงสร้างรายวิชาสุขศึกษา  1

รหัสวิชา พ  21101            กลุ่มสาระการเรียนรู้           สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                    เวลา 20  ชั่วโมง                 อัตราส่วนคะแนน  70 / 30

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

ระบบประสาทและระบบต่อไร้ท่อ

1.1

ม.1/1  ม.1/2

การทำงานของระบบต่างๆในร่างกายของคนเรามีความสัมพันธ์กันไม่สามารถแยกกันได้  หากระบบใดระบบหนึ่งทำงานไม่ได้  ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบอื่นๆในร่างกาย   ทุกระบบล้วนมีความสำคัญต่อร่างกายด้วยกันทั้งสิ้น  แต่ระบบที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของวัยรุ่น คือระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ

5

15

2

วัยรุ่นกับภาวะ

การเจริญเติบโต

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

1.1

ม.1/3  ม.1/4

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตทางร่างกายอย่างรวดเร็ว  วัยรุ่นจึงควรที่จะรู้จักตรวจสอบการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานและแสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัยและมีคุณภาพ

3

10

3

วัยรุ่น

และพัฒนาการ

ทางเพศ

2.1  ม.1/1

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ตลอดจนพัฒนาการทางเพศอย่างรวดเร็ว การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศของตนเองจะช่วยทำให้วัยรุ่นสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและมีพฤติกรรมทางเพศอย่างเหมาะสม

4

15

สรุปทบทวนภาพรวม ( สอบกลางภาค )

1

15

4

การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

2.1  ม.1/2

ปัจจุบันการถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง  และส่งผลกระทบต่อบุคคลและ ครอบครัวที่ถูกกระทำ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคมอย่างมาก  ดังนั้นการเรียนรู้พฤติกรรม สาเหตุวิธีการป้องกัน  ตลอดจนทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและสถานการณ์เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้

3

15

5

วัยรุ่นกับโภชนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

4.1  ม.1/1

ม.1/2

อาหารและโภชนาการ  เป็นปัจจัยสำคัญ  ในการเจริญเติบโตของมนุษย์  การได้รับสารอาหารมากหรือว่าน้อยเกินไป  ย่อมก่อให้เกิดภาวะทางโภชนาการ  การเรียนรู้ถึงหลักการบริโภคอาหารและโภชนาการตามหลักโภชนาการบัญญัติ  จะทำให้สามารถเลือกบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้อง  และเหมาะสมกับวัย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเสริมสร้างสุขภาพ

3

15

สรุปทบทวนภาพรวม ( สอบปลายภาค )

1

15

 

 

                                   7e434c72d3fd74c37e434c72d3fd74c37e434c72d3fd74c37e434c72d3fd74c3


 

 

 

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: