..คำอธิบาย..

               Google         Youtube      Psv      สมพ 11

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                 วิชาสุขศึกษา 1        รหัสวิชา  พ 21101

ประเภทวิชา ( พื้นฐาน )                                                                   จำนวน  0.5  หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                                           จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียนที่  1

     อธิบายความสำคัญของระบบประสาท  และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น  รวมทั้งวิธีการดูแลรักษาระบบประสาท  และต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ

     วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย  อธิบายวิธีปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม  แสดงทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ    เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย  วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

      โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  การคิดวิเคราะห์  และอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  สำนึกในคุณค่าและศักยภาพของตนเอง  สามารถสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิต

      มีวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรม  ซื่อสัตย์  มีจิตสาธารณะ  อยู่อย่างพอเพียงรักความเป็นไทย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงานและปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด

1.1     ม.1/1     ม.1/2     ม.1/3     ม.1/4

                พ 2.1     ม.1/1     ม.1/2

                4.1     ม.1/1     ม.1/2

                รวม  8  ตัวชี้วัด

m_r_001198.out

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: